Provisoriska utopier - Ekonomisk demokrati - företagandets villkor. 24 juli 2003.
Seminariets inriktning var att, i sökandet efter en ny provisorisk utopi, ta upp debatten om ekonomisk demokrati utifrån dagens förutsättningar. Målet ekonomisk demokrati är lika aktuellt idag som på 20-talet eller på 70-talet, men medlen måste väljas annorlunda.

Föredragshållare:                          
Jan Andersson
Gunvall Grip
Bosse Ringholm
Roland Spånt
Per Åhlström
Moderator:  Lena Askling
___________________________________________________________________________
 
Ägande, demokrati, tillväxt 15 nov 2003
24 juli 2003 höll Wigforssföreningen ett seminarium om ”Provisoriska utopier – Ekonomisk demokrati” i Söndrums Folkets Hus. Under seminariet framgick tydligt att tillväxt, välfärd och framtida pensioner begränsas av hur ägandet är organiserat. Kvartalskapitalismen är till stor del baserad på kapital som ägs av löntagarkollektiven.
 
Medverkande:
Gunvall Grip Visionär utredare
Hans Hoff Riksdagsledamot
Göran Johnsson Metallordförande
 ___________________________________________________________________________
Vänstern i ett demokratiskt Europa. 27 juli 2004.
Den 13 juni har vi val till Europaparlamentet. Valet är viktigt och kommer att sätta fokus på den politiska vänsterns strategi för det nya Europa. Ska det nya Europa bli federalt eller bygga på nationalstaterna? Hur verkar vi långsiktigt för socialistiska värderingar om fred, frihet, demokrati och solidaritet? Vi kommer att behöva en tydligare strategi framöver.

Föredragshållare:                          
Håkan A Bengtsson
Lena Hjelm-Vallén
Annika Åhnberg
Dan Andersson
Moderator: Bo Bernhardsson

___________________________________________________________________________
Den framtidsformande politikern 11 okt 2004 - Om Ernst Wigforss och ett forskningsprojekt kring metod och praktik
Fil dr Rune Gustafsson föreläser om sin doktorsavhandling ”Syntes och design – Den intellektuelle politikern som konstnär” från 2001.
I avhandlingen tar han upp hur stigfinnande politiker arbetar och jämför med konstnärens metod. Han har studerat ett flertal politikers livsgärningar med betoning på tre särskilt intressanta. De är Österrikaren Otto Bauer, Engelsmannen Stafford Cripps och Halmstadsonen Ernst Wigforss.
___________________________________________________________________________
Hur kan media bidra till demokrati? 19 febr 2005 i Söndrums Folkets Hus.
Medverkar gör medlemmar ur föreningen, Mikael Novak (Hallandsposten)
och Stellan Sturesson (Radio Halland).
Seminariet syftar till att belysa medias roll i de demokratiska processerna, arbetsvillkoren i media och relationen mellan politik och media.
 
 ___________________________________________________________________________
Kan demokratin utveckla framtiden? 28 juli 2005.
Demokratin är både ett mål och ett medel. Den bygger på en allmän uppslutning kring en ordning för gemensamma beslut och på en likvärdighetsprincip. Hur ska demokratin förbli stark och utvecklas vidare när valdeltagandet sjunker, folkrörelser får svårare att hävda sig, utanförskap breder ut sig och solidaritet har blivit omodernt? Hur ser alternativet ut?
Föredragshållare:  
Luciano Astudillo
Birgitta Dahl
Helle Klein
Moderator: Bo Bernhardsson
___________________________________________________________________________
Ernst Wigforss - människan och förnyaren. 8 apr 2006
24 januari 2006 var det 125 år sedan Ernst Wigforss föddes i Halmstad. Få torde i modern tid ha förnyat politiken i samma grad och få torde ha gjort samma insats för demokrati och välfärd i Sverige. Vem var han och vilken metod använde han?
Föredragshållare:                              
Agne Gustafsson
Den segregerade välfärden, kvällsseminarium 26 juli 2006
Kvällen före årets Wigforsseminarium ”Är välfärden möjlig?” inbjuder vi till ett kvällsseminarium kring en annan av välfärdens frågor. Folkhälsa är en viktig del av välfärden, men den är ojämlik. Det finns klara samband mellan hälsa å ena sidan och klass och bostadssegregation å den andra. Vi presenterar två forskningsarbeten kring dessa samband. Det ena är Amir Baigis arbeten kring samband mellan bostadsort och hälsa. Det andra är Oskar Svärds arbete kring bostadssegregation.
Föredragshållare:                          
Oskar Svärd (sjuk)
Benkt Högstedt
 ___________________________________________________________________________
Är välfärden möjlig? 27 juli 2006.
 Ett samhälle med generell välfärd är ett centralt och övergripande mål för socialdemokratin. Välfärden kommer inte som ett automatiskt resultat av politiska beslut – den bygger på att grundläggande förutsättningar föreligger eller skapas. Det krävs uthållighet ekonomiskt och ekologiskt, men det handlar även om jämlikhet i makt. Socialförsäkringssystemets finansiering, det Gröna Folkhemmet, kollektivavtalens ställning, liksom förhållanden i vår omvärld, är då några av de viktiga frågorna.
Föredragshållare:                          
Anna Hedborg
Mats Engström
Jan Andersson
Moderator:  Bo Bernhardsson

_________________________________________________________________________
Mot nya djärva mål 11 nov 2006
Socialdemokratin har nu förlorat årets val. Den samlade vänstern har förlorat än mer – detta efter en valrörelse som mer handlat om administration än om samhällets ständiga förändring. Socialdemokratin är en rörelse för samhällsförändring. Det är dags att hitta tillbaka till framtiden. Mot nya djärva mål (Socialdemokratisk paroll från 60-talet)
Inledare:                                            
Majlene Westerlund-Panke
Var och en ges därefter möjlighet att föreslå sitt huvudtema för framtidens politiska vägval.

___________________________________________________________________________
 
Vart går Rörelsen? 3 febr 2007 i Söndrums Folkets Hus.
 
 Alla ska med, men varthän? Socialdemokratin har goda skäl att ta nya tag. Det gäller att i starkare utsträckning få folk i Rörelse. Vilka frågor bör ha fokusering? Vilka är partiets viktigaste uppgifter? Hur tar vi tag i den problematik som ger grogrund för extrema partier? Varför får vi så olika valutslag i storstadsområdena? Hur ska fler välja att engagera sig för våra värderingar?
Föredragshållare:
Morgan Johansson
Kerstin Alnebratt
Bosse Ringholm
Moderator: Majléne Westerlund-Panke

​​​​​​​___________________________________________________________________________
Det gröna Folkhemmet. 8 sept 2007 - miljöpolitikens föreningspunkter och skiljelinjer
Klimatdebatten har satt fokus på miljöfrågorna, men de åtgärder klimatet kräver kommer att krävas även från helt andra utgångspunkter. Frågan är nu hur vi bäst förenar miljöhänsyn med en bra generell välfärd. I de flesta politiska delfrågor finns många föreningspunkter mellan de olika partierna, men också skiljelinjer. Socialdemokraterna och miljöpartiet har samverkat på riksplanet under en dryg mandatperiod. Var finns här föreningspunkterna, var går skiljelinjerna?
Föredragshållare:                          
Anneli Hulthén (Råd(s)lagsgruppen klimat och miljö)
Carina Ohlsson (Ordf miljö- och jordbruksutskottet)
Peter Eriksson (Språkrör)
Göran Johnsson (Fd Metallordförande)
Moderator: Bo Bernhardsson

​​​​​​​___________________________________________________________________________
Privatiseringens pris och demokratins värde. 2 febr 2008 i Söndrums Folkets Hus.
Alliansen styr och privatiseringen rullar på. Privatisering är dock ingalunda något nytt utan har i flera avseenden pågått på många plan även under socialdemokratiskt styre. Det har skett inom skilda sektorer som skola, energiförsörjning, vård och bostadsförsörjning. Är privatisering något generellt negativt eller finns det positiva delar? Vad kostar privatisering eller tjänar man något på den? Hur ska socialdemokratin egentligen förhålla sig principiellt till privat verksamhet inom den offentliga sektorns traditionella områden?
Föredragshållare:                          
Jörgen Johansson (Högskolan i Halmstad, Statskunskap)
Peter Persson (Kommunalråd, ordf Jönköpings arb.k)
Dan Skantz (Landstingsråd i Halland)

​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Frihet, jämlikhet och EU - hur blir (s) en aktiv reformkraft inom EU? 30 juli 2008.
Vi har snart i 15 år varit medlemmar i EU och nästa sommar har vi åter val till parlamentet. En ny konstitution är under antagande. En Europeisk gemenskap är en hävstång till gemensamt inflytande på utvecklingen, men vi har sett alltfler avigsidor av EU. Vaxholmsfallet, hotet mot de allmännyttiga bostadsföretagen, upphandlingsbyråkratin (LOU och LUFS) och mycket annat. Hur vänder vi detta till en progressiv utveckling?
Föredragshållare:                          
Bo Bernhardsson (Kritisk skåning i Riksdagen)
Lars Danielsson (EU-kännare, numera på UD)
Åsa Westlund (EU-parlamentariker)
Sam Hägglund (Generalsekr. Europeiska Bygg- o Träarbarbetarfederationen)

​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Finansmarknad, demokrati och välfärd 7 febr 2009 i Söndrums Folkets Hus.
Bolånekrisen i USA har nu fått en fortsättning i form av en global finanskris. Investerarnas framtidstro sviktar, investeringar faller och arbetslösheten har börjat öka. Vi har bevittnat en period där kapitalägare kunnat ta för sig av mycket höga vinstnivåer. Nu går vi in i en period där folkflertalet gemensamt ska betala för att ekonomin ska kunna fungera. Har ska demokratin kunna forma ett samhälle med stabil välfärd i en globaliserad värld?
Föredragshållare:                          
Anne-Marie Lindgren (Tankesmed LO/SAP)
Björn Elmbrant (Journalist och författare)
Eric Sundström (Chefredaktör Aktuellt i Politiken)
Moderator: Peter Persson (Ordf Jönköpings arbetarekommun)

​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Att bygga det uthålliga Sverige. 30 juli 2009.- om hur vi arbetar oss till en bättre framtid
”Ha vi råd att arbeta?”, frågade Ernst Wigforss i massarbetslösheten 1932. Svaret var att vi
har alltid att arbeta oss till en bättre framtid, men vi har inte råd att spara oss fattiga genom att låta produktionsresurserna stå outnyttjade. Idag har världen finanskris samtidigt som
klimathotet är uppenbart för de flesta av oss och Asiens folk kräver sin andel av jordens
energiresurser. Hur bygger vi med aktivt arbete Sverige uthålligt?
Föredragshållare:                          
Gert-Inge Andersson (Kommunalråd i Trollhättan)
Alf Eriksson (Energi-/miljöpolitiker i riksdagen)
Lena Sommestad (VD, Svensk Fjärrvärme)
Jytte Guteland (Förbundsordförande, SSU)
Moderator: Pär-Axel Sahlberg

​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Politik för den unga generationen 23 jan 2010 i Söndrums Folkets Hus.
Den unga generationen ska utveckla och förvalta framtidens samhälle och med sina
arbetsinsatser upprätthålla framtidens välfärd, även för de äldre. Vi kan se att det har blivit allt tyngre att vara ung. Högre krav på arbetsmarknaden, fler bostäder som måste köpas, större löneskillnader, osv. Samtidigt ser vi att familjebildning sker senare och att för få unga finns i politiskt arbete. Hur flyttar vi politikens fokus till den unga generationens frågor?
Föredragshållare:                          
Hillevi Larsson (Riksdagsledamot, Malmö)
Daniel Suhonen (Redaktör för SSU:s tidning Tvärdrag)
Tomas Eneroth (Riksdagsledamot, näringspol, Växjö)
Johanna Fransson (SSU:s förbundsstyr, ansv ungd frågor)
Moderator:  Magdalena Streiffert
 
 ​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Från medborgare till kund? 4 augusti 2010. - om demokrati när marknad blir ideologi
Frihet, jämlikhet och solidaritet – tre honnörsord för den politiska vänstern. Valfrihet är helt i linje med dessa ideal. Visst kan vi välja som brukare av offentliga tjänster, men om vi allt mer
blir kunder och allt mindre medborgare, hur går det då med jämlikheten och solidariteten?
Och hur fungerar demokratin när de stora vägvalen ska göras?
Föredragshållare:                          
Elisabeth Sundin (Professor i företagsekonomi)
Helle Klein (Chefredaktör)
Widar Andersson (Politisk redaktör)
Lena Hjelm-Wallén (Tidigare statsråd)
Moderator:  Bosse Ringholm

​​​​​​​___________________________________________________________________________
Tid för (S) 29 jan 2011 - (I takt med tiden - eller steget före?)
Valet 2010 blev för andra gången på rad en katastrof för socialdemokratin, samtidigt som trenden varit nedåtgående ett par decennier. Varför, frågar sig många. Vilka är de strömningar och faktorer som påverkar politikens förutsättningar? Om värderingarna är rätt, hur ser då den praktiska politiken ut? Vilka är socialdemokratins främsta problem och möjligheter?
Föredragshållare:                          
Anna Johansson (Ordf Göteborgs Arbetarekommun)
Linda Thulin (Journalist, SR Halland)
Tomas Eneroth (Riksdagsledamot, Växjö)
Jörgen Johansson (Statsvetare, Högskolan, Halmstad)
Moderator: Björn Lind

​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Arbetslinjen 26 juli 2011 - om rätten till arbete och skyldigheten att arbeta
Arbetslinjen formades av Socialdemokratin för 80 år sedan och Ernst Wigforss var arkitekten
bakom. Den handlar om frihet, om ekonomiska framsteg, om allas rätt till arbete och arbetets frukter, men även om skyldigheten att efter förmåga bidra till produktionen. Vi har de senaste åren fått någon annan sorts arbetslinje. Hur ska arbetslinjen fungera i framtiden?

Föredragshållare:                          
Levi Svenningsson (Utredare)
Faraj Abu Iseifan (Ordf Tvärdrags redaktionskommitté)
Hans-Olof Nilsson (Ordf Livsmedelsarbetareförbundet)
Emil Johansson (ALMI Halland)
Moderator:  Bo Bernhardsson
 
 ​​​​​​​___________________________________________________________________________
Företagande och välstånd 21 januari 2012
Allting hänger ihop. Privat och offentlig sektor. Trygghetslagstiftning, utbildning och sociala förmåner samhör med företag som utvecklas i produktion av varor och tjänster. Sparande, konsumtion, finansiella institutioner, investeringar, legala system, utbildning, osv hänger också ihop. Hur kan målen för delarna bättre förenas för gemensamma framsteg?

Föredragshållare:                          
Jennie Nilsson (Riksdagsledamot, Hyltebruk)
Bengt-Erik Johansson (Företagare, Halmstad)
Thomas Gränsman (Bankman, Halmstad)
Ludvig Granberg (Företagare, Halmstad)
Per Åhlström (Företagare, Yardlay, USA)
Moderator: Jana Nilsson (Kommunalråd, Varberg)

​​​​​​​___________________________________________________________________________
Ekonomi och välfärd 31 juli 2012 (Tioårsjubileum) - om möjligheter för (s)-politik i ett skakigt Europa
Svensk socialdemokrati vill utveckla välfärden, men detta är beroende både av politiskt stöd och av ekonomiska förutsättningar. Vi har upplevt en tid med skakig världsekonomi där Eurokrisen är en av delarna – en kris som också kväver demokratin. Hur ser förutsättningarna ut och hur kan (s) i Sverige skapa en hållbar utveckling med bred välfärd efter 2014?

Föredragshållare:                          
Lena Sommestad (Ordf S-kvinnor)
Bo Bernhardsson (Riksdagsledamot)
Carl Hamilton (Författare)
Carl Tham (Tidigare statsråd o Tysklandsambassadör)
Tommy Svensson (Tankesmed)
Kajsa Borgnäs (Forskare)
Moderator:  Bosse Ringholm
 
​​​​​​​___________________________________________________________________________
Välstånd för frihet 19 jan 2013 - Generell välfärd ger jämlik frihet, men vem utför?
”… att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.” (Ernst Wigforss, 1944 års
partiprogram)
Föredragshållare:                          
Gabriel Wikström (Förbundsordf SSU)
Morgan Johansson (Riksdagsledamot)
Jörgen Johansson (Forskare)
Helen Fritzon (Kommunalråd)
Moderator:  Peter Persson (Riksdagsledamot)
 
 ​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
 
Att bygga gemensam framtid 1 feb 2014
Socialdemokrati handlar om att gemensamt bygga samhället till gemensam nytta. Boende, kommunikation, utjämningssystem…. ”… att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.” (Ernst Wigforss, 1944 års partiprogram)

Föredragshållare:
Håkan A Bengtsson (VD Arenagruppen)
Johan Büser (Stadssekreterare)
Monica Green (Riksdagsledamot)
Niklas Karlsson (Ordf Skånes SAP-distrikt)
Moderator: Jörgen Johansson (Forskare)

​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________________________________________
 
Hvad hvilja Socialdemokraterna? 30 juli 2014 - om reformismens kommande reformer  
Rubriken sammanfaller med August Palms bevingade föredrag i Malmö 1881. En långvarig
socialdemokratiskt ledd reformpolitik utvecklade demokratin och välfärden i Sverige. Vi har
de senaste årtiondena sett Marknadens segertåg med arbetslöshet och ökande klyftor i
Sverige, Europa och en stor del av övriga världen. Högern har haft regeringsmakten i snart 8
år. Hur ser en reformagenda ut som återupptar utvecklingen av demokratin och välfärd?

​​​​​​​Föredragshållare:                          
Lars Engqvist (Programförfattare)
Annelie Nordström (Ordf Kommunal)
Johan Lönnroth (Författare)
Henry Pettersson (Politisk sekreterare)
Moderator:  Peter Persson (Riksdagsledamot)

--------------------------------------------------------------------------------------------
2015 Seminarium med tema "Rörelse och minoritetsregerande".
Medverkande:
Mads Havskov Hansen, Kerstin Alnebratt, Carin Jämtin


21a oktober 2017 har Wigforssföreningen ett seminarium om "Det Goda Samhället".

Föreläsare:

Anna Johansson, Riksdagsledamot från Göteborg och f.d infrastrukturminister
Riksdagsman Peter Persson från Jönköping
Samt Birgitta Dahl, tidigare S-minister, Riksdagens Talman & UNICEF Sveriges Ordförande

Seminariet leds av Johan Büser - Socialdemorkatisk Riksdagsledamot från Göteborg


Sommarseminarium 2018

"KAN SOCIALDEMOKRATERNA VINNA VAL-ELLER HUR SKA SOCIALDEMOKRATERNA VINNA VAL”.
Olle Svenning författare, journalist som arbetade hos Tage Erlander, (tips läs Åren med Erlander) talar om vad som hände mellan 66-68 och partiets rekordframgång 68.
Ulrika Lorentzi välfärdsutredare på LO, tidigare utredare på Socialdemokraterna och Kommunal, frilansskribent ,redaktör
Berit Müllerström LO: s andre vice ordförande talar om hur fackföreningsmedlemmarna mobiliseras inför valet och vikten av facklig politisk samverkan.
Samtalsledare är Bosse Ringholm
 

Lördag den 30 mars 2019 i Folkets hus i Söndrum.
Tema för detta seminarium tillängnades portalparagrafen i vårt partiprogram.

Vi  jämför Wigforss formulering av socialdemokratins mål med de mål som finns i vårt nuvarande partiprogram och konsekvenserna av förändringen.


"VAD SOCIALDEMOKRATIN VILL"
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.
Denna socialistiska samhällsuppfattning är uttryck för viljan att förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet. Dessa idéer har tagits i arv från tidigare kulturtraditioner. De har omformats av nya erfarenheter och ständigt skänkt styrka åt strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv. Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde."
 
Kajsa Aldstedt Samtalsledare
Peter Persson Riksdagsledamot, ledamot i skatteutskottet.
Varför skrev Wigforss det han skrev?  en historisk tillbakablick.
Morgan Johansson Justitieminister.
Vad är social demokrati? Hur fungerar våra sociala reformer idag?
Lawen Redar Riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet.
Ett kulturperspektiv, hur får vi människor att växa?


WEBBINARIUM hösten 2020 "Vad är demokratins roll i en ny tid"
Lördag den 21 november 2020
Våra föreläsare:
Anne-Marie Lindgren, socialdemokratisk författare bl.a. till "Vad är social- demokrati?" av Ingvar Carlsson och A-M L. Ideolog, utredningschef vid Tanke-smedjan Tiden, skribent på Aktuellt i Politiken.
Markus Kallifatides Reformisterna, docent Handelshögskolan Sthlm. Företagsekonomi, politisk teori och politik samt historia. Författare.
Moderator Carl-Johan Eriksson ombudsman Halmstad arbetarkommun.WEBBINARIUM 20 mars 2021: "Var ligger makten? - Hos politiken eller marknaden?

Våra föreläsare:


Boel Godner, Socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje kommun samt kommunstyrelsens ordförande.
Jonas Vlachos, Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Johannes Lindvall, Professor vid Lunds universitet, statsvetenskap.
Moderator var Carl-Johan Eriksson, ombudsman i Halmstad Arbetarekommun.

Seminarium 30 oktober 2021: "Framtida investeringar i infrastruktur och bostäder - kan man investera sig till jämlikhet?
Medverkande var:

Emmeli Wulfstrand, Strateg Lokalt utvecklingsarbete på Hyresgästföreningen föreläser om LITA-projektet. Lita står för:
Levande – bostäder, verksamheter, service, mötesplatser
Inkluderande – Alla får plats, tillhörighet, blandade boendeformer
Trygg – grön- och blåytor, boendekomfort, gemenskap
Attraktiv – ”livet mellan husen”, tilltalande arkitektur, tilltalande omgivningar.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Tomas Eneroth är sedan 1994 riksdagsledamot och blev den 27 juli 2017 Sveriges infrastrukturminister.

Arbetarekommunens ombudsman Calle Eriksson var moderator.
Seminariet skedde via zoomlänk.


HÖSTESEMINARIUM 2022

Lördag den 15 oktober i Folkets hus i Söndrum.

"Vem skördar i det gröna folkhemmet"
På seminariet ställdes den nyliberala ekonomiska inriktningen som präglat Sverige sedan 80-talet mot en socialdemokratisk ekonomi. Seminariet hade en tydlig miljöprägel med grön koppling till samhällsutvecklingen. Världen står inför en enorm omställning. I en tid av ökade klyftor och en stundande klimatkris ställer vi oss frågan:
Vem skördar i det gröna folkhemmet?


 Medverkande
Jörgen Johansson: Universitetslektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Jörgen utgår från demokratifrågor och boken Trängd demokrati som behandlar hur demokratin urholkas av nyliberala idéer inom den offentliga sektorn. Det handlar om det vardagliga görandet av offentlig politik och hur marknadens grundprinciper urholkar de värden som demokratin vilar på. Ambitionen i boken Trängd demokrati är också att visa på hur vi kan skapa en gemensamhetens demokrati i framtiden.


Peter Persson: tidigare ombudsman, kommunalråd och riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Jönköping
Var ledamot i den programkommission som skrev nu gällande partiprogram. Motionerade varje riksdagsår om behovet av ett Jämlikt samhälle. Idépolitiken har varit drivkraften under ett 37 årigt heltidsengagemang för socialdemokraterna

Marie Mattsson: professor i miljövetenskap, Högskolan i Halmstad
Marie undervisar och forskar kring klimat och miljöfrågor och har särskilt intresserat sig för lantbrukets roll i klimatomställningen. Biogas producerad från gödsel och restprodukter i lantbruket kan inte ersätta alla fossila bränslen men kan vara en pusselbit för att klara omställningen av både transporter och industri. Biogas bidrar dessutom till många samhällsnyttor och till en cirkulär ekonomi.

Höstseminarium 2023

Ha vi råd att arbeta?

Söndrums folkets hus den 21 oktober kl 10.00 - 15.00


Wigforss pekade på det orimliga med en hög arbetslöshet. Idag ser vi hur många människor både hålls borta från arbetsmarknaden och arbetar under orimliga förhållanden. Seminariet undersöker hur en god arbetsmarknad för alla skulle kunna se ut. Ha vi råd att arbeta?

Medverkande:

Måns Svensson: Tillit och professionellt handlingsutrymme: nycklar till en förbättrad arbetsmiljö i Sverige  

Måns Svensson är professor i rättssociologi och akademichef på Akademin för lärande humaniora och samhälle vid högskolan i Halmstad. Utifrån ett normvetenskapligt perspektiv bedriver Svensson forskning inom områdena (a) teknologi och social förändring, (b) arbetsliv i omvandling och (c) korruption och ekonomisk säkerhet. Svensson är en av initiativtagarna till Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och han har under många år arbetat med fördelning av forskningsmedel på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.  

I flera årtionden har Lean Production och New Public Management präglat organisationskulturer inom välfärdssektorn, med negativa konsekvenser för arbetsmiljö och hälsa. Kan ledning baserad på tillit och ökat professionellt handlingsutrymme vända denna trend, utan att kompromissa med kvalitet och produktivitet?

Johanna Haraldsson är riksdagsledamot från Jönköping och ledamot i riksdagens Arbetsmarknadsutskott.
Martin Karlsson är ombudsman på LO-distriktet i Västsverige.

Johan Lindahl är Facklig förtroendevald i Handels med uppdrag både på arbetsplats och i avdelningen i Halmstad. Johan har arbetat både med arbetsplatsnära facklig verksamhet och utåtriktad verksamhet. Facklig politisk aktiv och är facklig ledare hos Socialdemokraterna i Halmstad.

Johan kommer att moderera eftermiddagens panelsamtal.

Vi kan bara lägga till youtube och iframe-videor i den nya redigeraren